prawo

Nowe obowiązki związków zawodowych w 2022 roku

Polski Ład przyniesie członkom związków zawodowych ulgę podatkową a na zarządy organizacji związkowych nałoży obowiązek ewidencjonowania składek członkowskich wpłacanych przez członków na rzecz związków zawodowych.

Ulga podatkowa dla członków związku

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę umożliwiającą, członkom związku zawodowego, odliczenie od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku kalendarzowym kwoty 300 zł. Powyższa regulacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

UWAGA!

W art. 26 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej – updof) dodano pkt. 2c w brzmieniu: “Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot: składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł”. 

Z kolei art. 26 ust. 6g updof stanowi, że ww. odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

Obowiązek ewidencji składek członkowskich

Ustawodawca wskazał, że wysokość ww. wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej:

  • dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,
  • nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
  • tytuł i data wpłaty,
  • kwota wpłaconych składek.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę dowodem wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

UWAGA!

Po zakończeniu roku podatkowego zarząd związku zawodowego będzie miał obowiązek wydania:

  • dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego – w przypadku gdy członek związku wpłaca składki indywidualnie na konto związku zawodowego,
  • lub oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek – w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę.

Aby wywiązać się z ciążącego, na zarządzie związku zawodowego, obowiązku już od 1 stycznia 2022 roku Związek zobowiązany jest do prowadzenia imiennej ewidencji składek członkowskich wpłacanych na rzecz organizacji związkowej przez członków związku indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy.

Już teraz możesz poznać zasady wywiązywania się z powyższego obowiązku zapisując się na szkolenie m.in. z tego zakresu organizowane przez Stowarzyszenie Poradnik Związkowca. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Autor: Piotr Rykowski

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt. 2c, ust. 6g, ust. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133)

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas