STOWARZYSZENIE PORADNIK ZWIĄZKOWCA
STATUT

STATUT
Stowarzyszenia Poradnik Związkowca

wersja v1.0/17.09.2021

zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/021843/21/385

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Poradnik Związkowca”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać i występować pod skrótem „PZ”.
 3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logiem). Wzór logo oraz zasady jego używania określa załącznik nr 1 do Statutu.
 4. Nazwa Stowarzyszenia  oraz znak graficzny (logo) są wzorami zastrzeżonymi i podlegają ochronie prawnej.
 5. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na rzecz organizacji społecznych oraz pracodawców, mającym na celu propagowanie i rozwijanie inicjatyw oraz postaw i działań sprzyjających:
  1. podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. szerzeniu zasad demokracji i występowaniu w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych;
  3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, a także obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków stowarzyszenia;
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. upowszechnianiu i ochronie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  10. krajoznawstwu oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży i osób dorosłych;
  11. kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i tradycji;
  12. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu;
  13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  14. upowszechnianiu i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  16. upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów;
  17. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  18. promocji i organizacji wolontariatu;
  19. wspieraniu rozwoju kolei w Polsce, a także wszelkiego rodzaju zainteresowań związanych z kolejnictwem;
  20. wspieraniem rozwoju związków zawodowych w Polsce, a także rozwoju wiedzy o różnych dziedzinach prawa dotyczących działalności związków zawodowych.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Pełna treść Statutu znajdziesz w pliku poniżej

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Akceptujesz również zapisy Polityki prywatności.