cst

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

ikona osoba

Członków Zwyczajnych

ikona users

Członków Wspierających

ikona certyfikat

Członków Honorowych

ikona zdjęcie

Członków Sympatyków

ikona osoba

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia

może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat a także cudzoziemiec, który przedstawi rekomendację co najmniej 3 członków Stowarzyszenia

ikona users

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia

może być osoba prawna - związek zawodowy, fundacja, Spółka, klub lub inna organizacja posiadająca osobowość prawną. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, Członkowie Wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Członkowie Wspierający mogą korzystać z praw przysługujących Członkom Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach określonych indywidualnie i każdorazowo dla każdego Członka Wspierającego w umowie podpisanej pomiędzy Członkiem Wspierającym a Zarządem Stowarzyszenia.

ikona certyfikat

Członkiem Honorowym Stowarzyszenia

może zostać każdy dorosły obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, w dowód szczególnych zasług dla Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi korzystają z praw przysługujących Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi są zwolnieni od płacenia składek nja rzecz Stowarzyszenia.

ikona zdjęcie

Członkiem Sympatykiem Stowarzyszenia

może zostać każdy dorosły obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec popierający i utożsamiający się z działalnością Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi mogą korzystać z praw przysługujących Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach określonych indywidualnie i każdorazowo dla każdego Członka Sympatyka w uchwale Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi są zwolnieni od płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

Zasady nabywania Członkostwa w Stowarzyszeniu

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz przyjęcie kandydatury w drodze uchwały poprzez Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli dotyczy Członka Zwyczajnego lub Wspierającego, a także Członka Sympatyka lub Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli dotyczy Członka Honorowego.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązującego prawa;
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
 3. popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia;
 4. przyczyniania się, swoją postawą i działaniami, do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz osiągania zamierzonych celów;
 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 6. zabiegania o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi związanych z ideą demokracji i wolnego rynku a także związków zawodowych;
 7. udziału w pracach Stowarzyszenia;
 8. regularnego opłacania składki członkowskiej.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze;
 2. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 3. korzystanie z lokali Stowarzyszenia;
 4. posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia;
 5. korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w ich działalności – za zgodą Zarządu Stowarzyszenia;
 6. korzystanie nieodpłatnie z urządzeń technicznych, doradztwa i obsługi prawnej;
 7. korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Chcesz zostać Członkiem Stowarzyszenia?
Wypełnij deklarację członkowską i prześlij ją do nas!!!

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA - SPRAWDŹ NAS - NAPRAWDĘ WARTO!!!

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Akceptujesz również zapisy Polityki prywatności.