CRBR

Czy związek zawodowy musi dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Ostatnio do naszego biura zgłasza się wielu działaczy związkowych pytając czy organizacje związkowe podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Skłoniło to nas do napisania tego artykułu.

Od 31 października 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone ustawą nowelizującą ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 t.j., dalej: ustawa AML), wskutek czego został m.in. rozszerzony katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Katalog tych podmiotów został rozszerzony o:

  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
  • spółki partnerskie;
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie;
  • spółdzielnie europejskie;
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • fundacje.

Jak wynika z powyższego, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane m.in. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również fundacje. Przepis art. 58 ustawy AML nie nakłada więc obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji na związki zawodowe. Wniosek taki można wyprowadzić z wykładni tego przepisu (brak wyszczególnienia wprost związków zawodowych). 

Wątpliwości w tym przedmiocie zgłaszane przez organizacje związkowe wynikały z faktu, że związki zawodowe tak jak stowarzyszenia czy fundacje podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS. Należy w związku z tym wskazać, że ww. rejestr zawiera wiele podmiotów, które również są zwolnione z obowiązków nałożonych na gruncie ustawy (np. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, cechy rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, związki pracodawców, związki sportowe itd.).

Takie stanowisko wynika również wprost z Komunikatu nr 39 dotyczącego zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.

Pełną treść Komunikatu nr 39 znajdziesz tutaj…

Opracowanie: Zespół redakcyjny

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas