kalkulator-laptop-segregator

Związek zawodowy a rachunkowość

Oprócz przepisów ustawy o związkach zawodowych organizacja związkowa, rozpoczynająca działalność, musi pamiętać o tym, że ciąży na niej szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności finansowej. W tej publikacji skupimy się na obowiązkach wynikających z ustawy o rachunkowości.

 

Ustawa o rachunkowości to akt prawny, który określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy ustawy dotyczą również związków zawodowych. Na mocy art. 3 ust 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości związki zawodowe mogą korzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej a stosowanie tych uproszczeń nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej związku zawodowego.

Pamiętaj! 

Aby skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro związek zawodowy musi podjąć stosowna uchwałę w tym zakresie.

Związek zawodowy jako jednostka mikro jest zobowiązany stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Oprócz tego w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić wszelkie dodatkowe w informacji dodatkowej.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że organizacja związkowa będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność związku zawodowego do kontynuowania działalności, kierownik jednostki (zarząd związku) uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji związek zawodowy może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Rachunkowość związku zawodowego obejmuje:

  • przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (więcej na temat polityki rachunkowości związku zawodowego przeczytasz tutaj) zawierająca zakładowy plan kont (opis planu kont związku zawodowego znajdziesz tutaj);
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stany aktywów i pasywów;
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

W księgach rachunkowych związku zawodowego należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Organizacja związkowa jako jednostka mikro może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Zgodnie z ustawą kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Pamiętaj!

W związku zawodowym kierownikiem jednostki jest zarząd lub prezydium zarządu, w zależności od zapisów, w statucie związku lub pełnomocnictw udzielonych przez właściwy organ związku zawodowego.

Należy pamiętać, że kierownik jednostki (zarząd związku zawodowego) oraz członkowie organu sprawującego nadzór (komisja rewizyjna lub inny organ uprawniony do nadzoru) są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniały wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowości. Związki zawodowe nie prowadzące działalności gospodarczej i korzystające ze zwolnień dla jednostek mikro sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości (opis sprawozdania finansowego związku znajdziesz tutaj).

Pamiętaj!

Zarząd związku zawodowego oraz członkowie komisji rewizyjnej odpowiadają solidarnie wobec organizacji związkowej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem działania stanowiącym naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

Zasady określające prowadzenie ksiąg rachunkowych zostaną omówione w następnym artykule do którego lektury już teraz zapraszam.

Poradnik związkowca  świadczy usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości dla związków zawodowych. wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Autor: Ryszard Filochowski

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas
spawozdanie finansowe związku oferta