cit-8

CIT-8 i sprawozdanie finansowe związku zawodowego w 2023 roku

CIT-8 i sprawozdanie finansowe – do kiedy należy sporządzić? Kto podpisuje? Kto zatwierdza? Jakie są terminy złożenia? To tylko niektóre pytania na, które znajdziecie odpowiedzi w tym artykule.

 

CIT-8/O za 2023 rok – wskazówki dla podatników

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym związki zawodowe) składają zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca 3 miesiąca następnego roku. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca.

Jednostki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2023 r. najpóźniej 2 kwietnia 2024 r. Należy pamiętać, że właściwym drukiem do złożenia zeznania za rok 2023 jest CIT-8(33).

Związki zawodowe składają deklarację CIT-8 w wersji elektronicznej lub papierowej do właściwego dla siedziby Związku Urzędu Skarbowego.

WAŻNE!

Zeznanie roczne CIT-8 (deklarację) składaną elektronicznie można podpisać tylko i wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zeznania CIT-8 nie można podpisać Profilem Zaufanym i nie można go wysłać przez platformę ePUAP. Osoba podpisująca zeznanie CIT-8 kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi posiadać ważne upoważnienie UPL-1 wystawione przez Związek Zawodowy i złożone we właściwym urzędzie skarbowym

W przypadku gdy Związek Zawodowy powierzy prowadzenie księgowości podmiotowi zewnętrznemu może on złożyć roczne zeznanie podatkowe w imieniu Związku Zawodowego pod warunkiem, że organizacja związkowa wystawi temu podmiotowi upoważnienie UPL-1.

Stowarzyszenie Poradnik Związkowca na zasadach komercyjnych świadczy usługi w zakresie księgowości i rachunkowości zapraszamy do współpracy!

 

Sprawozdanie finansowe związku zawodowego za rok obrotowy 2023

Związki zawodowe nieprowadzące działalności gospodarczej mogą prowadzić rachunkowość związku z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro (art. ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Organizacje związkowe jako jednostki mikro sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

WAŻNE!

Związek Zawodowy to nie Stowarzyszenie i nie Fundacja. Związek nie tworzy funduszu statutowego a sprawozdanie finansowe sporządza zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości. 

Związek zawodowy ma obowiązek sporządzenie i podpisania sprawozdania finansowego w terminie do 31 marca 2024 r. Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej ustrukturyzowanej (plik XML). Sprawozdanie jako pierwszy podpisuje osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe a następnie kierownik jednostki organizacyjnej (np. zarząd) podpisem elektronicznym np. Profilem zaufanym.

Tu znajdziesz “podpisywarkę” sprawozdań finansowych…

Po podpisaniu sprawozdania finansowego Związku zawodowego przez właściwy organ statutowy podlega one zatwierdzeniu przez organ związku do tego uprawniony (np. komisję rewizyjną, walne zebranie, itp.) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r.

Po podpisaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy je wysłać w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia (najpóźniej do 15 lipca 2024 r.) do szefa Krajowej Administracji Skarbowej dołączając uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Tu znajdziesz bramkę do wysłania sprawozdania finansowego Związku Zawodowego…

UWAGA!

Stowarzyszenie Poradnik Związkowca na zasadach komercyjnych świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości i rachunkowości Związków Zawodowych a także w zakresie sporządzania deklaracji CIT-8 i sprawozdań finansowych. Zapraszamy do współpracy.

Opracowanie: Piotr Rykowski

Udostępnij wpis

mikołaj

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas
spawozdanie finansowe związku oferta