deklaracja-cit-8-laptop-kalkulator

Złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 przez związek zawodowy w 2020 roku

Związki zawodowe mają obowiązek złożenia deklaracji CIT-8/O z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do końca trzeciego roku następnego, tj. 31 marca. W 2020 roku, ze względu na epidemie koronawirusa termin ten wydłużono do końca lipca br.

Koniec roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych – do tej grupy zalicza się również związki zawodowe –  z reguły oznacza konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia, a także rozliczenia podatku i złożenia deklaracji CIT-8/O.

widok-deklaracja-cit-8

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2019 r. Składać je należy w związku z przychodami z roku 2019 r. – na wersji 28 tego formularza. 

Związki zawodowe, nie prowadzące działalności gospodarczej, których jedynym dochodem są składki członkowskie mogą złożyć Deklarację CIT-8 za 2019 r.  do końca lipca 2020 r. Jest to wynikiem zmian spowodowanych stanem epidemii. Podstawą zmian jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 542), które stanowi, że:

Do końca lipca termin na złożenie deklaracji i zapłatę podatku zostaje przedłużony w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (…)

Związki zawodowe składają deklarację CIT-8 do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby związku. W 2020 r. deklarację CIT-8 składać można wyłącznie elektronicznie. Od tej zasady istnieją wyjątki. Jednym z nich są właśnie związki zawodowe, które mogą składać deklarację CIT-8 na dotychczasowych zasadach (czyli wersji papierowej).

Składając deklarację CIT-8 w wersji elektronicznej należy pamiętać, że wysyłka deklaracji musi odbywać się za pośrednictwem bramki e-Deklaracje (w tym z użyciem programów, które posiadają wtyczkę umożliwiającą wysyłkę deklaracji na tę bramkę). Deklaracja CIT-8 musi zostać podpisana podpisem kwalifikowanym. Nie można stosować podpisu zaufanego lub zestawu danych autoryzujących (więcej na temat rodzajów podpisów elektronicznych przeczytasz tutaj). Podatnicy podatku CIT muszą posiadać podpis elektroniczny lub zlecić wysyłkę osobie posiadającej taki podpis (np. biuru rachunkowemu). Ta ostatnia sytuacja wymaga wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji, przekazanego drogą tradycyjną lub poprzez ePUAP na druku UPL-1.

Deklaracja CIT-8/O w pytaniach i odpowiedziach

Jak wysłać deklaracje podatkową CIT-8 elektronicznie?

Najłatwiej to zrobić wykorzystując formularze interaktywne. Nie będzie do tego potrzebne żadne komercyjne oprogramowanie.

Jak wysłać CIT-8 z podpisem kwalifikowanym?

Formularze są do pobrania ze strony https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/. Po ściągnięciu formularza na dysk twardy należy go wypełnić i zapisać. Po zapisaniu można przejść do wysyłki.

Do podpisania i przesyłania interaktywnych formularzy PDF potrzebna jest wtyczka, która jest do pobrania ze trony https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/nowa-wersja-wtyczki-do-przesylania-interaktywnych-formularzy-pdf/.

Kto może podpisać CIT-8 podpisem kwalifikowanym?

Przy wysyłce formularza trzeba go podpisać podpisem kwalifikowanym. Osoba, która będzie to robiła musi być do tej czynności upoważniona (formularz UPL-1) przez zarząd.

Może to być dowolna osoba mająca (poza podpisem kwalifikowanym) pełną zdolność do czynności prawnych. Nie musi to być członek zarządu ani pracownik biura rachunkowego (chociaż zwykle tak właśnie jest).

Procedura ustanowienia pełnomocnika do wysyłania formularza CIT-8 drogą elektroniczną opisana jest w oddzielnym artykule opublikowanym na naszym portalu.

Jak wysłać CIT-8 przez ePUAP?

Nie ma takiej możliwości. Nie da się wysłać deklaracji CIT-8 przy pomocy profilu zaufanego.

Czy związek zawodowy może wysłać deklarację CIT-8 papierowo?

Tak, związek zawodowy ma możliwość złożenia deklaracji CIT-8 papierowo. Co prawda większość podatników musi CIT-8 składać w wersji elektronicznej. Ustawodawca wprowadził jednak wyjątek od tej reguły.

„Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.” – art. 27a ustawy o CIT.

Tłumacząc z polskiego na nasze: wersję papierową mogą wybrać podmioty, które w danym roku podatkowym osiągnęły wyłącznie dochody wolne od podatku i nie zatrudniały pracowników – związki zawodowe zaliczają się do tej kategorii.

Portal Poradnik Związkowca świadczy usługi konsultacyjno – doradcze w zakresie sporządzania i składania deklaracji CIT-8. Zapraszamy do współpracy.

Autor: Piotr Rykowski

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas
spawozdanie finansowe związku oferta