CIT-8-pełnomocnictwo

Kto może złożyć deklarację CIT-8 w imieniu związku zawodowego

Do wysłania deklaracji podatkowej składanej w imieniu osoby prawnej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Związane jest to z tym, że takie deklaracje można wysłać tylko elektronicznie.

Wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowi dla związku zawodowego znaczne obciążenie finansowe (pisaliśmy o tym tutaj). Dla małych organizacji związkowych czasami jest to bariera nie do pokonania, tym bardziej, że są to certyfikaty czasowe, a ich odnowienie rodzi dodatkowe koszty. Dlatego większość związków zawodowy decyduje się na założenie profilu zaufanego ePUAP, który w większości przypadków jest wystarczający dla potrzeb organizacji związkowej. Jednak za pomocą profilu zaufanego nie jest możliwe wysłanie deklaracji podatkowej CIT-8. Powstaje zatem pytanie czy deklaracja podatkowa CIT-8 może być podpisana i złożona elektronicznie przez pełnomocnika?

Należy odpowiedzieć twierdząco. Pisaliśmy już o tym w artykule zamieszanym na naszym portalu. Możesz się z nim zapoznać tutaj.

Art. 80a. § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Jest to bardzo dobra wiadomość dla podatników, którzy nie mają wyrobionego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. A tylko tak można podpisać deklaracje podatkowe związku zawodowego, fundacji, stowarzyszenia czy innych osób prawnych.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Najczęściej będzie to pracownik biura księgowego, ale nie jest to jedyna możliwość. Może to być dowolna osoba, która ma wyrobiony kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak ustanowić pełnomocnika do wysyłania deklaracji CIT-8 elektronicznie?

Ustanowienie pełnomocnika odbywa się poprzez przekazanie do urzędu skarbowego formularza UPL-1. Pełnomocnictwo może być ustanowione na jakiś czas lub bezterminowo.

Formularz może być podpisany ręcznie i dostarczony do urzędu papierowo (osobiście lub pocztą). Może też być wysłany za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak wysłać formularz UPL-1 przez ePUAP?

Formularz UPL-1 można wysłać przez ePUAP. Wykorzystywany do tego celu jest formularz “Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)“.

Jak odwołać lub zmienić pełnomocnika?

Procedura jest taka sama, jak przy powoływaniu. Różni się tylko wzorem formularza. Do zmian stosowany jest formularz OPL-1.

Kto odpowiada za dane zawarte w formularzu deklaracji CIT-8 wysyłanym przez pełnomocnika?

Tak ustanowione upoważnienie dotyczy samej wysyłki. Nie dotyczy jego przygotowania ani poprawienia.

Odpowiedzialność za ewentualne błędy w danych obciążają podatnika, nie pełnomocnika. Pełnomocnik nie ponosi z tytułu tych błędów żadnej odpowiedzialności.

Podpowiedzią jest sam wygląd deklaracji CIT-8. Są tam dwa pola do podania danych osób reprezentujących podatnika. W jednym podajemy imię i nazwisko „osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku”, a w drugim jest miejsce na podpis osoby „uprawnionej do reprezentowania podatnika”.

Portal Poradnik Związkowca świadczy usługi w zakresie wysyłania deklaracji podatkowych CIT-8/O do urządów skarbowych. Zapraszamy do współpracy.

Autor: Piotr Rykowski

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas